Hình ảnh trung tâm đăng kiểm

Khuôn viên bên ngoài trung tâm đăng kiểm

Bên trong khu vực kiểm định

Khu vực kiểm định

 

Khu vực phòng chờ khách hàng

Đăng ký đăng kiểm trực tuyến